EXMAR heeft haar Corporate Governance Charter opgesteld met inachtneming van de Belgische Corporate Governance Code.

Het charter raadplegen, kunt u via volgende link: 

 

Het Corporate Governance Charter van EXMAR is goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 3 december 2020. Dit Charter wordt ook toegepast op alle ondernemingen van de Groep EXMAR.

Het Charter is een samenvatting van de regels en principes waarrond het corporate governance beleid van EXMAR georganiseerd is, en is gebaseerd op de bepalingen van de gecoördineerde statuten, het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de meest recente versie van de Belgische Corporate Governance Code  (de “Code 2020”). 

EXMAR publiceerde in haar jaarlijks financieel verslag 2022 een Corporate Governance Verklaring: 

 

Compliance/Naleving:

EXMAR erkent de noodzaak van duidelijke beleidslijnen, structuren en procedures om de naleving te garanderen van de wereldwijde toepasselijke normen, wetgeving en gebruiken gerelateerd aan Corporate Governance en om inbreuken te voorkomen op de naleving van de toepasbare mededingingswetgeving, belangenconflicten, voorkennis, fraude in de cijfers, fraude en corruptie, gezondheid, veiligheid, omgeving, gegevensbeheer en privacy.

Code van Bedrijfsethiek :

EXMAR’s Code van Bedrijfsethiek,  annex aan het Corporate Governance Charter beschrijft ‘onze manier van werken’. De Code combineert de waarden waar EXMAR belang aan hecht en vat de regels en richtlijnen samen welke nageleefd dienen te worden door iedereen binnen EXMAR. Deze regels en richtlijnen zijn verwant met aspecten betreffende respect voor anderen, de wetgeving, plaatselijke gebruiken, zorg voor de omgeving, bescherming van confidentiële informatie, bedrijfsmiddelen en voorkennis.

Dealing Code:

Een Dealing Code, annex aan het Corporate Governance Charter werd opgesteld.   Deze Dealing Code  richt zich tot alle werknemers, tijdelijk personeel, leden van de Raad van Bestuur en managers van EXMAR NV  en zijn dochtermaatschappijen . Deze Code geldt ook voor de consultants en adviseurs van de Groep.

Deze Code is bedoeld om te verzekeren dat alle personen die op om het even welk ogenblik Voorwetenschap bezitten geen misbruik maken van deze voorwetenschap en geen vermoeden wekken er misbruik van te maken (bv. door aandelen of andere effecten van de onderneming te kopen of te verkopen op basis van voorwetenschap). Ze wil ook verzekeren dat deze personen de Voorwetenschap vertrouwelijk houden en zich van marktmanipulatie onthouden.

De wettelijke grondslag van deze Code is de Verordening Nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (de Verordening marktmisbruik), samen met haar uitvoeringsregels en de richtlijnen van de ESMA en de FSMA.

Transacties met verbonden partijen en genomen beslissingen :

De procedure werd voorbereid en goedgekeurd door de Raad van Bestuur van EXMAR gehouden op 9 september 2021, overeenkomstig artikel 7:97, §1 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV)  om de werkwijze uiteen te zetten die van toepassing is op de beoordeling door de Vennootschap van transacties en beslissingen met verbonden partijen.

De procedure werd goedgekeurd op voorstel van het Audit en Risico Comité van de Vennootschap en de externe auditor.

Bepaalde transacties of beslissingen met een "verbonden partij" in de zin van IAS 24 (international accounting standard), genomen door de Vennootschap en haar dochtervennootschappen die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoren moeten voorafgaandelijk voorgelegd worden aan een comité van minstens drie onafhankelijke bestuurders, die een schriftelijk gemotiveerd advies over de voorwaarden van de transactie uitbrengen bij het bestuursorgaan.

Het comité van onafhankelijken kan beslissen of het zich al dan niet door één of meer onafhankelijke experten (financieel, juridisch, technisch, …) laat bijstaan.

De externe auditor wordt voor de vergadering van de Raad van Bestuur geïnformeerd om over de transactie verslag uit te brengen over de toegepaste financiële en boekhoudkundige gegevens.

Pas dan beslist de Raad van Bestuur over de voorgestelde transactie of beslissing.

De bestuurder die een belangenconflict hebben zoals voorzien door artikel 7:96 WVV of betrokken zijn in de voorgestelde transactie of beslissing zullen niet aan de beraadslaging of stemming deelnemen.

De transacties zullen, zoals voorzien door artikel 7:96 BWVV, onmiddellijk openbaar worden.   Bovendien worden de transacties opgenomen in de notulen van de Raad van Bestuur en worden in het volgende jaarverslag bekendgemaakt.

EXMAR publiceert deze beslissingen hier.

Remuneratiebeleid :

Het remuneratiebeleid van EXMAR is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van omzetting van de Gewijzigde Aandeelhoudersrichtlijn (SRD II), het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en de Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020).

Het remuneratiebeleid beschrijft de principes die EXMAR NV (de Vennootschap) hanteert voor de remuneratie van zijn bestuurders en leden van het uitvoerend management en werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur op aanbeveling van het Benoemings- en Remuneratiecomité.  Het remuneratiebeleid werd goedgekeurd door de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 18 mei 2021 en zal ten minste om de vier jaar en bij elk voorstel van wezenlijke wijziging ervan, aan de Algemene Aandeelhoudersvergadering worden voorgelegd.