5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-01-01 2023-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2023-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:IssuedCapitalMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:SharePremiumMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:RetainedEarningsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:TreasurySharesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfCashFlowHedgesMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:ReserveOfSharebasedPaymentsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2021-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember 5493006GOR72R0ZYBN98 2022-01-01 2022-12-31 ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember iso4217:USD iso4217:USD xbrli:shares
Graphics
inancieel verslag
5.1 Jaarverslag van de Raad van
Bestuur aan de aandeelhouders 120
5.2 Geconsolideerde jaarrekening 126
5.3 Statutaire jaarrekening 200
F
5.
“Grijze zee” Collectie KMSKA.
Fotograaf: Hugo Maertens
FINANCIEEL VERSLAG 117

Graphics
118 FINANCIEEL VERSLAG

Graphics
Inhoud
5.1
Jaarverslag van de Raad van Bestuur aan de aandeelhouders 120
5.2 Geconsolideerde jaarrekening
126
Toelichting 1 - Waarderingsregels 132
Toelichting 2 – Segmentrapportering 147
Toelichting 3 - Reconciliatie segmentrapportering 152
Toelichting 4 - Opbrengsten 156
Toelichting 5 - Winst bij verkoop 157
Toelichting 6 - Operationele kosten van schepen 157
Toelichting 7 – Aankopen goederen 157
Toelichting 8 - Algemene en administratieve kosten 157
Toelichting 9 - Personeelskosten 158
Toelichting 10 – Overige bedrijfskosten 158
Toelichting 11 - Financieel resultaat 159
Toelichting 12 - Winstbelastingen 160
Toelichting 13 - Schepen en platformen 161
Toelichting 14 - Andere materiële vaste activa 163
Toelichting 15 - Gebruiksrechten 164
Toelichting 16 - Investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures 165
Toelichting 17 - Financiële informatie geassocieerde ondernemingen en joint ventures 166
Toelichting 18 - Leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures 169
Toelichting 19 - Belastingvorderingen en –verplichtingen 170
Toelichting 20 - Overige investeringen 170
Toelichting 21 - Voorraden 171
Toelichting 22 - Handels- en overige vorderingen 171
Toelichting 23 - Geblokkeerde kasequivalenten en kas en kasequivalenten 171
Toelichting 24 - Kapitaal en reserves 172
Toelichting 25 - Winst per aandeel 173
Toelichting 26 - Leningen 174
Toelichting 27 - Aandelenopties 177
Toelichting 28 - Personeelsbeloningen 178
Toelichting 29 - Handels- en overige schulden 180
Toelichting 30 - Financiële risicos en financiële instrumenten 181
Toelichting 31 - Leasing 186
Toelichting 32 - Investeringsverplichtingen 187
Toelichting 33 - Voorwaardelijke verplichtingen 187
Toelichting 34 - Verbonden partijen 188
Toelichting 35 - Groepsentiteiten 191
Toelichting 36 - Vergoedingen aan de commissaris 192
Toelichting 37 - Gebeurtenissen na balansdatum 192
Belangrijke schattingen en oordelen voor financiële verslaggeving 192
Verklaring met betrekking tot het getrouwe beeld van de geconsolideerde jaarrekening
en het getrouwe beeld van het jaarverslag 193
Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering
over het boekjaar afgesloten op 31 december 2023 - Geconsolideerde jaarrekening 194
5.3 Statutaire jaarrekening
200
FINANCIEEL VERSLAG 119

Graphics
5.1
Jaarverslag van de
Raad van Bestuur aan
de aandeelhouders
120 FINANCIEEL VERSLAG
Graphics
De Raad van Bestuur legt u het gecombineerde jaarverslag
over de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen
van EXMAR NV (de “Vennootschap”) per 31 december
2023 voor ter goedkeuring, overeenkomstig de artikelen
3:6 en 3:32 van het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV”).
De Vennootschap is verplicht haar jaarrekening te
publiceren volgens de bepalingen van het Koninklijk
Besluit van 14 november 2007 betreffende de
verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten
die zijn toegelaten tot verhandeling op de Belgische
gereglementeerde markt.
De elementen die krachtens het WVV en voormeld KB van
toepassing zijn op de Vennootschap, worden behandeld
in dit verslag en in de Corporate Governance Verklaring.
Dit jaarverslag dient aldus samen met EXMAR’s verslag
over 2023 gelezen te worden.
COMMENTAAR BIJ DE GECONSOLIDEERDE
JAARREKENING
De geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens
International Financieel verslaging Standards (IFRS).
De onderstaande bespreking is gebaseerd op de volgens
IFRS opgestelde geconsolideerde jaarrekening, waarbij
de joint ventures worden opgenomen volgens de
vermogensmutatiemethode.
In 2023 behaalde de EXMAR Groep een geconsolideerde
winst van USD 72,0 miljoen (USD 320,3 miljoen in 2022).
De inkomsten stegen in 2023 met USD 331,7 miljoen tot
USD 487.3 miljoen als gevolg i) de tewerkstelling over
een volledig jaar van de FSRU EEMSHAVEN LNG, die sinds
augustus 2022 wordt gecharterd, ii) hogere licentie- en
engineeringopbrengsten uit projecten, in het bijzonder
uit de ombouwwerkzaamheden voor TANGO FLNG en
EXCALIBUR voor het Marine XII-project in Congo, iii)
de EXCALIBUR-inkomsten voor een volledig jaar, die
sinds het vierde kwartaal van 2022 actief is, en iv) de
inkomsten uit de touwactiviteiten, beheerd door Bexco
NV, die sinds november 2022 in de consolidatiekring
zijn opgenomen.
De winst gerealiseerd bij verkoop bedraagt USD 0,9
miljoen in 2023, ten opzichte van USD 319,6 miljoen in
2022, wat grotendeels het resultaat was van de verkoop
van 100% van de aandelen van Export LNG Ltd., de
eigenaar van de TANGO FLNG, in augustus 2022 (USD
315,7 miljoen).
Als gevolg van de tewerkstelling gedurende het volledige
jaar van EEMSHAVEN LNG, de engineering-, aankoop- en
ombouwwerkzaamheden in verband met het Marine
XII-project in Congo, de opname van Bexco NV sinds
november 2022 en de toegenomen voorzieningen voor
claims, stegen de bedrijfskosten.
De netto financiële lasten daalden van USD 23,4 miljoen
in 2022 tot USD 5,1 miljoen in 2023 en kunnen als volgt
worden verklaard:
Hogere interestopbrengsten van USD 10,8 miljoen
als gevolg van de hogere gemiddelde kaspositie
van EXMAR;
Lagere interestkosten in vergelijking met 2022
aangezien vorig jaar een effectieve interestcorrectie
op de pressurized vloot bevatte ten gevolge van
de vervroegde uitkoop, naast interestkosten op de
NOK-obligatie in de eerste 6 maanden van 2022 en
op de leningsfaciliteit van de Bank of China voor
de TANGO FLNG (terugbetaald in augustus 2022);
USD 7,1 miljoen lagere afschrijvingen en bankkosten.
Overige financieringskosten in 2022 omvatten
USD 7,5 miljoen eenmalige in resultaatname
van de geactiveerde financieringskosten van de
kredietfaciliteiten van Bank of China en Sequoia bij
hun vervroegde beëindiging en de daarmee verband
houdende opzeggingsvergoedingen;
USD 2,5 miljoen premierestitutie in 2022 als gevolg
van de vervroegde terugbetaling van de Bank of
China kredietfaciliteit.
Het aandeel in het resultaat van geassocieerde
ondernemingen en joint ventures steeg van USD 32,0
miljoen in 2022 tot USD 32,1 miljoen in 2023.
De schepen en platformen bedragen per jaareinde 2023
USD 415,8 miljoen, een daling van USD 22,2 miljoen. Dit
vertegenwoordigt voornamelijk de afschrijvingslast van
het jaar (USD 30,6 miljoen), gedeeltelijk gecompenseerd
door geactiveerde droogdokkosten (USD 4,2 miljoen) en
een stijging met USD 4,5 miljoen door het lichten van
de vervroegde terugkoopopties voor drie pressurized
schepen.
De investeringen in geassocieerde ondernemingen en
joint ventures stegen met USD 28,3 miljoen tot USD
135,4 miljoen eind 2023, voornamelijk als gevolg van ons
aandeel in het nettoresultaat van deze joint ventures
en geassocieerde ondernemingen (USD 32,1 miljoen),
gecompenseerd door dividenden (USD 1,8 miljoen) en
de impact van renteswaps op de niet-gerealiseerde
resultaten van de Groep (USD 2,2 miljoen).
De leningen aan geassocieerde ondernemingen en
joint ventures (zowel op lange als op korte termijn)
bedroegen USD 11,6 miljoen eind 2023 en omvatten
de aandeelhouderslening aan onze geassocieerde
onderneming Electra Offshore Ltd dewelke werd
teruggebracht tot de verwachte realiseerbare waarde.
In 2023 stegen de overige investeringen voornamelijk
als gevolg van de verwerving van aandelen in Vantage
Drilling International Company, gewaardeerd aan USD
36,2 miljoen aan het einde van 2023.
Als gevolg van deeprope projecten met levering in 2024,
had de Groep eind 2023 voorraden ter waarde van USD
15,1 miljoen ten opzichte van USD 9,2 miljoen eind 2022.
Handels- en overige vorderingen op ten hoogste één jaar
stegen met USD 29,6 miljoen als gevolg van engineering-,
FINANCIEEL VERSLAG 121
Graphics
aankoop- en ombouwovereenkomsten voor TANGO
FLNG en EXCALIBUR in Infrastructure.
De kaspositie per 31 december 2023 bedroeg USD 176,9
miljoen, een daling van USD 342,6 miljoen. De sterke groei
van de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten wordt gebruikt
voor de investering in aandelen in booractiviteiten en
de dividenduitkeringen in 2023.
Het eigen vermogen bedroeg eind 2023 USD 482,1 miljoen,
of een daling met USD 316,6 miljoen, voornamelijk als
gevolg van de winst van het jaar met USD 72,0 miljoen,
gecompenseerd door de betaling van USD 391,1 miljoen
dividenden.
Eind 2023 bedroegen de leningen (lange en korte termijn)
USD 265,3 miljoen (2022: USD 218,3 miljoen). De toename
met USD 47,0 miljoen wordt in hoofdzaak verklaard door
de nieuwe EEMSHAVEN LNG faciliteit (USD 96,0 miljoen),
gedeeltelijk gecompenseerd door de terugbetaling van
pressurized faciliteiten na de uitoefening van vervroegde
terugkoopopties in 2023 (USD 42,6 miljoen).
De voorwaardelijke vergoedingsverplichting van USD
78,0 miljoen in verband met een prijsaanpassingsclausule
in de verkoopovereenkomst met ENI die eind 2022 in
de overige lange-termijnschulden opgenomen was,
werd per eind 2023 onder handelsschulden en overige
schulden opgenomen.
COMMENTAAR BIJ DE ENKELVOUDIGE
JAARREKENING
De enkelvoudige jaarrekening werd opgesteld overeen-
komstig de Belgische GAAP en de boekhoudkundige
principes werden consistent toegepast. Deze jaarrekening
zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Alge-
mene Vergadering van Aandeelhouders op 21 mei 2024.
De onderstaande bespreking heeft betrekking op de
belangrijkste rubrieken van de enkelvoudige jaarrekening:
Het operationele resultaat bedroeg USD -22,3 miljoen
in 2023 (2022: USD -10,8 miljoen).
Het financieel resultaat daalde van USD 247,1 miljoen in
2022 (winst) tot een winst van USD 24,7 miljoen in 2023,
vooral door de in 2022 van groepsmaatschappijen ont-
vangen dividenden (USD 241,4 miljoen) en het ontbreken
van waardeverminderingen op intragroepsleningen.
Het statutaire resultaat van het boekjaar is een winst
van USD 2,6 miljoen, tegenover een winst van USD 236,0
miljoen in 2022.
Eind 2023 bedroegen de totale activa USD 457,8 miljoen,
waarvan USD 320,3 miljoen financiële vaste activa en USD
82,6 miljoen beleggingen (voornamelijk termijndeposito's)
en liquide middelen.
Het eigen vermogen steeg eind 2023 tot USD 356,2
miljoen (2022: USD 680,7 miljoen) en is toegenomen
door de winst van het jaar van USD 2,6 miljoen en
afgenomen door de uitkering van het tussentijds
dividend in november 2023. Op 30 oktober 2023 keurde
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een
tussentijds dividend goed van (bruto) EUR 4,4 per aandeel
en de uitkering uit de beschikbare uitgiftepremie van
(bruto) EUR 1,0 per aandeel. Deze uitkeringen hadden
een impact van USD 327,1 miljoen op het eigen vermogen
van het boekjaar 2023.
De voorzieningen stegen met USD 13,3 miljoen en zijn
gerelateerd aan een aantal claims.
De schulden bedroegen eind 2023 USD 88,3 miljoen,
tegenover USD 175,6 miljoen in 2022.
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders van 21 mei 2024 voorstellen om een
dividend van (bruto) EUR 0,40 per aandeel uit te keren
uit de overgedragen winst en een uitkering van (bruto)
EUR 0,38 per aandeel uit de beschikbare uitgiftepremie,
en om het resultaat van het jaar als volgt te bestemmen:
Overgedragen winst USD 292.014.071,30
Winst van het boekjaar USD 2.634.324,06
Onttrekking van de reserves: USD 63.882.687,11
Uitgiftepremie: USD -61.105.958,73
Tussentijds dividend USD -266.026.963,27
TE BESTEMMEN RESULTAAT: USD 31.398.160,47
Uit te keren dividend: USD -25.433.806,41
Onttrekking aan de reserves USD 24.162.116,09
Uit te keren uitgiftepremie USD -24.162.116,09
Over te dragen resultaat: USD 5.964.354,06
RISICOFACTOREN
Zoals beschreven in de Corporate Governance Verklaring.
NIET-FINANCIËLE INFORMATIE
Zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 ESG van het EXMAR
2023 verslag.
AANVULLENDE INFORMATIE
Onderzoek en Ontwikkeling
Zoals beschreven in hoofdstuk 3.1 ESG van het EXMAR
2023 verslag.
Personeel
Op 31 december 2023 stelde EXMAR wereldwijd 1.923
personen te werk, waaronder 1.514 bemanningsleden
op zee (2022: 1.926, waaronder 1.508 bemanningsleden
op zee).
Een belangrijk deel van de zeevarenden is tewerkgesteld
op activa van of uitgebaat door onze geassocieerde
ondernemingen en joint ventures, en de gerelateerde
kost is niet opgenomen in de geconsolideerde personeels-
of bemanningskosten van EXMAR.
Inkoop of vervreemding van eigen aandelen
Er zijn het afgelopen jaar geen transacties geweest
in eigen aandelen. We verwijzen naar de Corporate
Governance Verklaring.
122 FINANCIEEL VERSLAG
Graphics
Op 31 december 2023 bezat EXMAR 1.956.013 eigen
aandelen, wat 3,29% van het totale aantal uitgegeven
aandelen vertegenwoordigt tegenover 2.273.263 op
einde 2022. In 2023 werden 317.250 aandelenopties
uitgeoefend, wat leidde tot de transfer van het aantal
corresponderende eigen aandelen.
Verantwoording van de waarderingsgrondslagen
De waarderingsgrondslagen toegepast bij het afsluiten
van de statutaire jaarrekening verschillen niet van
de waarderingsgrondslagen die in het voorgaande
boekjaar werden toegepast. De samenvatting van
de waarderingsgrondslagen wordt aan de statutaire
jaarrekening gehecht. Voor de geconsolideerde financiële
staten verwijzen we naar de sectie waarderingsregels
van de geconsolideerde jaarrekening.
Beschermingsconstructies
Zoals beschreven in de Corporate Governance Verklaring.
Bijkantoren
EXMAR NV heeft geen bijkantoren.
Aandelenoptieplan
De Raad van Bestuur heeft tot op heden tien maal beslist
een aantal werknemers van de EXMAR Groep opties op
bestaande aandelen aan te bieden (10 plannen).
Op 31 december 2023 staat geen enkel plan nog open (zie
ook toelichting 27 Aandelenopties van de geconsolideerde
jaarrekening).
Bijkomende activiteiten van de Commissaris
De Commissaris, of ondernemingen of personen
gerelateerd aan de Commissaris, heeft tijdens het
voorbije boekjaar werkzaamheden verricht inzake
audit-gerelateerde diensten en heeft beperkte taks
werkzaamheden verricht voor de Groep. De niet-audit
vergoeding bedroeg niet meer dan de audit vergoeding
van de Groep.
Financiële instrumenten
De langetermijnvisie die eigen is aan de activiteit van
EXMAR gaat gepaard met langlopende financieringen, en
dus ook met een blootstelling aan variabele rentevoeten.
EXMAR beheert deze blootstelling op een actieve manier
en indien nodig door middel van diverse instrumenten
ter afdekking van stijgende rentevoeten voor een deel
van haar schuldportefeuille. Het wisselkoersrisico van
de Groep wordt historisch gezien grotendeels beïnvloed
door de EUR/USD-verhouding voor het bemannen van
de vloot, betalen van salarissen en andere personeel
gerelateerde kosten.
Toepassing van artikel 7:96 van het Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen
Volgens artikel 7:96 van het Belgische Wetboek van
Vennootschappen en Verenigingen (WVV) moeten
bestuurders die een belangenconflict hebben met
betrekking tot een door de Raad te nemen beslissing, de
andere bestuurders daarvan in kennis stellen voordat de
beslissing wordt genomen en mogen zij niet deelnemen
aan de bespreking en de besluitvorming. Deze verklaring
en de aard van het belangenconflict moeten worden
opgenomen in de notulen, die ook de aard van de
beslissing van de Raad, de financiële gevolgen ervan voor
de Vennootschap en de rechtvaardiging ervan moeten
beschrijven. Dit deel van de notulen moet worden
opgenomen in het financieel jaarverslag.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 31
maart 2023. De onafhankelijke bestuurders van de
Vennootschap hebben, na kennisname van het prospectus,
besloten het bod te steunen en aan te bevelen. De heren
Nicolas Saverys en Carl-Antoine Saverys, alsook mevrouw
Stephanie Saverys verklaren, als vertegenwoordiger
of aandeelhouder van Saverex, dat zij mogelijk een
belang (anders dan een financieel belang in de zin van
artikel 7:96 BCCA) hebben bij de besluitvorming door
de Raad van Bestuur. Conform artikel III.7 van het
Corporate Governance Charter nemen zij niet deel aan
de besluitvorming. De Raad van Bestuur keurt, na rijp
beraad, het besluit van de onafhankelijke bestuurders
goed. De gedetailleerde mening van de Raad zal worden
uiteengezet in de memorie van antwoord, die bij het
prospectus zal worden gevoegd.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van 30
november 2023. Het Benoemings-en Renumeratiecomité
besprak het bonusvoorstel voor 2023 voor de groep en
een verhoging van de vergoeding van de CEO vanaf
1/1/2024. Het voorstel wordt ter goedkeuring voorgelegd
aan de Raad van Bestuur.
Voorafgaand aan de bespreking door de Raad van
Bestuur informeren de bestuurders Nicolas Saverys, als
bestuurder en aandeelhouder van Saverex NV, Stephanie
Saverys, als bestuurder en aandeelhouder van Saverex
NV, FMO BV (vertegenwoordigd door Francis Mottrie) en
Carl-Antoine Saverys, als bestuurder en aandeelhouder
van Saverex NV en in eigen naam, de andere bestuurders
dat zij een belang van vermogensrechtelijke aard hebben
dat strijdig is met dat van de Vennootschap, aangezien
zij, onrechtstreeks of rechtstreeks, begunstigden zijn van
de voorgestelde bonussen en, enkel voor Carl-Antoine
Saverys, voorgestelde verhoging van de remuneratie.
Zij zullen niet deelnemen aan de discussie of de
besluitvorming over de aanbeveling van het Comité
en verlaten de vergadering tijdens de discussie en de
besluitvorming over het voorstel.
De bonussen voorgesteld voor 2023 voor Saverex NV
en het Uitvoerend Comité zijn gebaseerd op STI-LTI,
prestatie en resultaat van de groep:
EUR 1.200.000 aan Saverex NV
EUR 287.500 aan FMO BV (6 maanden)
EUR 125.000 aan Carl-Antoine Saverys (Casaver srl)
(6 maanden)
EUR 490.020 voor de andere leden van het Uitvoerend
Comité (6 maanden en voor HAX BV geen)
FINANCIEEL VERSLAG 123
Graphics
Overeenkomstig de aanbeveling van het Audit- en
Risicocomité is de Raad van mening dat de procedure
van artikel 7:97 WVV niet moet worden toegepast met
betrekking tot de bonus aan Saverex NV, aangezien de
waarde (met inbegrip van alle transacties met betrekking
tot Saverex NV gedurende de laatste 12 maanden) minder
dan 1% van het eigen vermogen van de Vennootschap
op geconsolideerde basis bedraagt.
Een verhoging van de vergoeding van Casaver srl (Carl-
Antoine Saverys) tot EUR 350.000 per jaar vanaf 2024
wordt voorgesteld.
Het Benoemings- en Remuneratiecomité beveelt de Raad
van Bestuur aan beide voorstellen goed te keuren. De
Raad, die de financiële impact voor de Vennootschap
van het voorstel tot salarisaanpassing zoals hierboven
uiteengezet naar behoren heeft overwogen, is van
mening dat het voorstel gerechtvaardigd is vanwege
het buitengewone werk dat in 2023 is geleverd en ook
voor retentiedoeleinden, en dat het voorstel om de
bezoldiging van Casaver srl te verhogen gerechtvaardigd
is vanwege het aanvaarden van de functie van CEO, en
in overeenstemming is met het renumeratiebeleid van
de Vennootschap. De Raad besluit de aanbeveling van
het Comité goed te keuren.
Belangrijke gebeurtenissen na afsluiting van het
boekjaar
We verwijzen naar Toelichting 37 bij de geconsolideerde
jaarrekening.
VOORUITZICHTEN
Shipping:
Very Large Gas Carriers (VLGC)
EXMAR’s 88.000 m³ VLGC’s FLANDERS INNOVATION en
FLANDERS PIONEER, aangedreven door LPG, hebben een
langetermijn-bevrachtingsovereenkomst met Equinor
ASA (Noorwegen). Met de grote capaciteit en de dual-
fuel LPG-motor vertegenwoordigen deze schepen de
beste technologie die momenteel beschikbaar is om de
uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
De VLGC BW TOKYO heeft in de loop van 2023 goed
gepresteerd in de BW VLGC-pool en wij verwachten
soortgelijke prestaties in 2024.
Midsize Gas Carriers (MGC)
In 2023 werd 50% van de Midsize-vloot van EXMAR
ingezet voor het vervoer van ammoniak en dit zal naar
verwachting zo blijven in 2024.
EXMAR, dat een 50/50 joint venture heeft met SEAPEAK
voor de Midsize-vloot, blijft voortbouwen op zijn
bestaande trouwe klantenbasis met verlengingen van
bestaande tijdsbevrachtingsovereenkomsten aan lonende
niveaus. Begin 2024 is reeds 92% van de Midsize-vloot
van EXMAR voor 2024 aan deze klanten toegewezen.
Schepen met druktanks (Pressurized)
EXMAR's vloot van 10 schepen met druktanks bleef
bestemd voor gevestigde industriële en langetermijn-
partners, zowel in Noordwest-Europa als in Azië. Begin
2024 staat de tijdbevrachtingsdekking voor 2024 op 53%.
Vloeibaar aardgas (LNG)
De EXCALIBUR is voor 10 jaar bevracht voor het
infrastructuurproject Marine XII van ENI in Congo,
om dienst te doen als drijvende opslageenheid naast
TANGO FLNG.
Infrastructure:
Drijvende LNG platformen
TANGO FLNG is een drijvende LNG-terminal die aardgas
omzet in LNG, dat vervolgens in langszij liggende
LNG-tankers wordt gelost voor uitvoer naar LNG-
importerende landen. De TANGO FLNG is eigendom
van ENI en maakt deel uit van de activiteiten van
het aardgasontwikkelingsproject in het Marine XII-
blok. EXMAR heeft als engineering-, aankoop- en
conversieaannemer voor het Marine II-project in Congo
in 2023 de TANGO FLNG omgebouwd. Het eerste gas
werd eind 2023 ontvangen en een eerste LNG-lading
werd in februari 2024 met succes gxporteerd. EXMAR
was nauw betrokken bij dit project als ontwikkelings- en
implementatiepartner en zal ook na de inbedrijfstelling
en de oplevering van de uitgevoerde werken steun
blijven verlenen als exploitatie- en onderhoudspartner.
EEMSHAVEN LNG is een hervergassingsinstallatie en
is sinds augustus 2022 in bedrijf onder een vijfjarige
bevrachtingsovereenkomst in Nederland. De bevrachting
voor de exploitatie van de drijvende opslag- en
hervergassingsinstallatie verloopt naar tevredenheid.
Accommodatieplatformen
De inzet van het accommodatie- en werkplatform NUNCE
heeft zijn reputatie van hoogwaardige dienstverlening
aan zijn klant offshore Angola bevestigd, en het contract
werd verlengd tot mei 2024.
Het accommodatie- en werkplatform WARIBOKO, werd
in de tweede helft van 2023 tot midden februari 2024
ingezet in Congo en is sindsdien beschikbaar voor nieuwe
opdrachten. In maart 2024 werd beslist om het platform
te verkopen.
Booractiviteiten
EXMAR verwierf in oktober 2023 een participatie van
11,5% in Vantage Drilling International. Vantage levert
offshore olie- en aardgasboordiensten. Vantage is
genoteerd op de Amerikaanse OTC-markt.
Diensten:
Ship Management
2023 was een zeer druk jaar, vooral voor de business
unit infrastructure van EXMAR Ship Management, na
de overeenkomsten met ENI voor de ombouwwerk-
zaamheden, voorafgaand aan de tewerkstelling van
TANGO FLNG en EXCALBUR, en de terminal activiteiten
bij EEMSHAVEN LNG, die verdergezet worden in 2024.
124 FINANCIEEL VERSLAG
Graphics
BEXCO
De vooruitzichten voor 2024 zijn positief met een sterke
vraag naar Bexco's op maat gemaakte touwoplossingen
voor offshore windenergie en naar haar touwen voor
aanmeren in diep water.
TRAVEL PLUS
Hoewel 2023 opnieuw een uitdagend jaar was, bleef
het bedrijf op koers en eindigde het jaar met positieve
resultaten, een trend die zich naar verwachting in 2024
zal voortzetten.
EXMAR Yachting
De marketingstrategie van EXMAR Yachting blijft zich
richten op het vergroten van de naamsbekendheid
voor yacht management, vlagregistratiediensten,
crew payroll en verkoopbemiddeling. Deze strategie
is succesvol en trekt nieuwe klanten aan naar EXMAR
Yachting. De vooruitzichten voor 2024 zijn positief, met
een toenemende vraag naar technische ondersteuning
en een gestage groei van charterjachten onder hun
Centraal Agentschap (Central Agency).
Goedkeuring van de jaarrekening en kwijting
Wij verzoeken de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders dit verslag voor het jaar eindigend
op 31 december 2023 in zijn geheel goed te keuren
en het resultaat te bestemmen zoals bepaald in dit
verslag. Wij verzoeken de vergadering ook om kwijting
te verlenen aan de bestuurders en de Commissaris voor
de uitoefening van hun mandaat tijdens bovenvermeld
boekjaar.
Benoemingen
De volgende mandaten verlopen tijdens de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders:
Carl-Antoine Saverys, uitvoerend bestuurder
Nicolas Saverys, uitvoerend bestuurder
Stephanie Saverys, niet-uitvoerend bestuurder
De Raad van Bestuur, 25 maart 2024
FINANCIEEL VERSLAG 125
Graphics
5.2
Geconsolideerde
jaarrekening
126 FINANCIEEL VERSLAG